Algemene voorwaarden

Aanmelding:

 • Aanmelding voor deelname aan een cursus geschiedt via het inschrijfformulier.
 • De inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Maximaal 10 dagen na de inschrijving ontvangt cursist bevestiging voor voorlopige deelname aan de cursus via mail. Mocht een cursus vol zijn dan wordt u in overleg op de wachtlijst geplaatst.
 • Indien er een cursusplek vrijkomt doordat een cursist die definitief is aangemeld voor een cursus zich afmeldt, worden er deelnemers op de wachtlijst benaderd op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 • Uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u schriftelijke informatie en de definitieve bevestiging.
 • Bij onvoldoende deelnemers wordt u hierover uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
 • Ten alle tijden heeft u als cursist een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, na inschrijving voor een cursus, om de cursus kosteloos te annuleren
 • Wanneer u zich bij ons inschrijft voor een cursus, verleent u ons automatisch toestemming voor het sturen van onze nieuwsbrief naar uw emailadres.

Betalingsverplichting:

 • De cursuskosten worden uiterlijk twee weken na bevestiging van definitieve deelname overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL04ABNA0606928227 t.a.v. Progress Educations onder vermelding van naam en factuurnummer.
 • Wanneer de cursuskosten niet op tijd betaald worden behoudt Progress Educations het recht de cursusplaats te vergeven aan deelnemers op de wachtlijst. De verplichting tot betaling van de cursus blijft zonder officiële afmelding bestaan!

Afmelding door cursist:

 • Bij afmelding voor een cursus behoort de deelnemer zich schriftelijk (via mail of brief) af te melden.
 • Bij afmelding meer dan zes weken voorafgaand aan de cursus zal geen vergoeding betaald dienen te worden.
 • Bij afmelding vier-zes weken voor aanvang van de cursus zal 50% van de cursuskosten betaald dienen te worden.
 • Bij afmelding tot vier weken voor aanvang van de cursus zal 100% van de cursuskosten betaald dienen te worden.

Annulering van een cursus door Progress Educations:

 • In het geval een cursus door Progress Educations wordt geannuleerd, ontvangen de cursisten die de cursuskosten al hebben betaald het geld binnen een tijdsbestek van twee weken terug.
 • Indien tijdens een cursus cursusdagen worden geannuleerd, biedt Progress Educations binnen een jaar een vervolgcursus aan of de cursuskosten worden naar rato van aantal gemiste dagdelen terugbetaald.

Klachtenregeling en klachtenprocedure Progress Educations:

De klachtenprocedure binnen Progress Educations is op de volgende wijze georganiseerd.

 • Alle klachten dienen per mail of telefonisch te worden doorgegeven aan Dennis van Poppel via mailadres dennis@progress-educations.nl of 085-7823602.
 • Dennis van Poppel neem binnen 5 dagen de klacht officieel aan een vult het klachtenafhandelingsformulier in.
 • Op het formulier wordt aangegeven wie de klacht zal afhandelen.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • De persoon die de klacht indient krijgt binnen deze 5 dagen bericht wie de klacht zal afhandelen en binnen welke termijn.
 • Alle stappen en acties die gedaan worden in relatie tot de behandeling en oplossing van de klachten worden opgenomen in het klachtenafhandelingsformulier.
 • Bij afsluiten van de procedure worden alle documenten rondom de klacht opgeslagen in de beveiligde cloudomgeving onder de map klachtenprocedure naam van persoon die klachten in heeft gediend.
 • Klachten worden gedurende een periode van 5 jaar na indienen van klacht bewaard.Beroepsmogelijkheid:Indien cursisten het niet eens zijn met de klachtenafhandeling van Progress Educations kunnen zij zich wenden tot het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).
 • Uitspraak van Bock is bindend voor de organisatie.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid:

 • Cursisten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade.
 • Schadeloosstellingen door Progress Educations aan cursisten zonder duidelijk aantoonbare nalatigheid is uitgesloten.